Jesteśmy zespołem doświadczonych ekspertów-praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w definiowaniu i realizacji infrastrukturalnych projektów doradczych dla wiodących polskich podmiotów zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Naszą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych oraz dogłębną znajomość problematyki zagadnień dotyczących infrastruktury, transportu oraz energetyki połączyliśmy z doświadczeniem zawodowym oraz pasją do doradzania naszym klientom.

Misja

Jesteśmy Polską Firmą doradczą, która pomaga rodzimym podmiotom w osiąganiu ich aspiracji biznesowych i budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Wierzymy, że działanie w oparciu o „gospodarkę opartą na wiedzy” pozwoli osiągać nasze wspólne cele. Zachęcamy do elastyczności i innowacji.

InfraCD

Wizja

Pragniemy dla naszych klientów stać się liderem i partnerem pierwszego wyboru w zakresie dostarczania najwyższej jakości usług doradczych na każdym etapie realizacji inwestycji transportowej, energetycznej lub infrastrukturalnej.

InfraCD

Branże w których działamy

Infrastruktura i Transport

Branża infrastrukturalna i transportowa ma ogromne znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki ze względu na determinowanie wzrostu gospodarczego oraz tworzenie miejsc pracy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego tylko branża transportowa w Polsce zatrudnia 495,2 tysiąca osób. Udział transportu w PKB wynosi aż 10 %*. Efektywność i sprawność transportu ma ogromny wpływ na działanie przedsiębiorstw w Polsce, a zatem na całą gospodarkę.

Zakres oferowanych przez nas usług w zagadnieniach infrastruktury i transportu adresowany jest do podmiotów operujących na rynku:

 • kolejowym
 • transportu publicznego
 • drogowym

*raport „Transport pod lupą”

Energetyka i surowce


Bezpieczeństwo energetyczne jest kwestią strategiczną dla każdego państwa. Dla każdego kraju wytwa­rzanie i przesyłanie energii elektrycznej jest gospodarczym krwiobiegiem, który obok systemu transporto­wego warunkuje sprawne funkcjonowanie gospodarki.

Polski sektor elektroenergetyczny będzie potrzebował w nieodległej przyszłości bardzo dużych nakładów inwestycyjnych. Jest to naturalna konsekwencja procesu starzenia się istniejących elektrowni i instalacji przesyłowych. Blisko 40% bloków energetycznych w Polsce ma ponad 40 lat, a ponad 15%, starszych niż 50 lat, kwalifikuje się do natychmiastowego wyłączenia. Nakłady na modernizację są też motywowane wymogami unijnymi, zwłaszcza dotyczącymi zmniejszenia emisji pyłów i tlenków azotu oraz dwutlenku węgla. Konieczność spełnienia wymogów dotyczących emisji może być przyczyną wyłączeń bloków energetycznych wykorzystujących wysokoemisyjny węgiel.

Zakres oferowanych przez nas usług w zagadnieniach energetycznych adresowany jest do podmiotów operujących na rynku:

•  energii elektrycznej   • ciepła   • paliw

W segmentach obejmujących:

•  dystrybucję (sieci przesyłowe)   • wytwarzanie   • sprzedaż

Elektromobilność

W ślad za światowymi trendami Polska prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz rozwoju elektromobilności. Doprowadziły one do uchwalenia w ramach implementacji dyrektywy unijnej ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która weszła w życie 22 lutego 2018 r. Reguluje ona funkcjonowanie rynku paliw alternatywnych w transporcie, szczególnie w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego. Jej przepisy będą miały znaczący i długoterminowy wpływ na polską gospodarkę.

 Wyżej wymieniona ustawa wprowadza m.in.:

 • Obowiązek uwzględnienia od 1 stycznia 2019 r. w pozwoleniach na budowę budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, określonych w ustawie i aktach wykonawczych, punktów ładowania pojazdów elektrycznych;
 • Konieczność wygaszenia do końca 2019 r. umów zlecenia transportu, zawartych przez administrację państwową z podmiotami, które w swej flocie nie będą posiadały określonych w ustawie ilości pojazdów zeroemisyjnych;
 • Obowiązek posiadania przez samorządy terytorialne oraz organy administracji samorządowej w swej flocie – odpowiednio – 30% i 50% pojazdów zeroemisyjnych i zawierania umowy na transport publiczny tylko z podmiotami posiadającymi w swej flocie minimum 30% takich pojazdów;
 • Obowiązek budowy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad sieci ogólnodostępnych stacji ładowania wzdłuż dróg sieci TEN-T. Obecnie zaplanowanych jest 170 takich stacji;
 • Strefy Czystego Transportu – ustawa reguluje sposób ustanawiania stref przez samorządy terytorialne oraz możliwe zasady funkcjonowania i egzekwowania wjazdów;
 • Regulacje określające obowiązki prawne, techniczne i organizacyjne tworzenia stacji i punktów ładowania elektrycznych lub gazowych pojazdów i jednostek pływających;
 • Obowiązek przeprowadzania przez jednostki samorządu terytorialnego co 36 miesięcy analizy kosztów i korzyści związanych z zeroemisyjnym środków transportu publicznego.

 

Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie ekonomii i finansów wraz z ekspertami ds. nowych technologii i aspektów technicznych stworzyliśmy unikalne know-how służące kompleksowej ocenie i weryfikacji projektów oraz planów w zakresie elektromobilności. W połączeniu z naszym doświadczeniem w pracy przy projektach inwestycyjnych z branży infrastrukturalnej i energetycznej, których wartość przekroczyła 40 miliardów złotych, oferujemy następujące spektrum usług:

 • Wstępną weryfikację koncepcji i technologii – badania macierzowe;
 • Prognozy rozwoju poszczególnych technologii (ograniczenia finansowe, prawne, techniczne, technologiczne itp.);
 • Analizy i ocenę ryzyka nowych rozwiązań technologicznych;
 • Kompleksową ocenę projektów inwestycyjnych związanych z elektromobilnością;
 • Opracowywanie kompleksowych studiów wykonalności wraz analizami kosztów i korzyści oraz analizą wielokryterialną (macierze wariantów, kryteria wyboru itp.);
 • Analizę kosztów i korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego, określonych w Art.. 37. Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wraz z całym planem transportowym.
Pobierz: AKK zgodnie Ustawą - Oferta dla JST

Nasze usługi

Doradztwo w ramach cyklu życia projektu infrastrukturalnego

Nasze usługi w zakresie Doradztwa zarządzania cyklem życia projektu infrastrukturalnego zorientowane są na optymalne definiowanie etapów/zadań w projekcie, wykorzystanie adekwatnych koncepcji zarządzania projektem oraz zastosowanie odpowiednich technik/narzędzi, celem spełnienia oczekiwań finansującego/Klienta.

Zakres usług zgodnie z cyklem życia projektu obejmuje m.in.:

 • Opracowywanie założeń do strategii oraz pełnych strategii
 • Analizy branżowe i rynkowe
 • Analiza inwestycji na wstępnych etapach rozwoju
 • Opracowywanie studiów wykonalności
 • Pozyskiwanie środków na finansowanie projektów – przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (fundusze UE, fundusze Krajowe, Międzynarodowe Instytucje Finansowe)
 • Opracowywanie modeli ruchu oraz analiz marketingowych
 • Opracowywanie PFU/SIWZ
 • Opracowywanie kompletnych materiałów przetargowych w postępowaniach publicznych,
 • Projektowanie (projekty drogowe/kolejowe)
 • Zarządzenie kontraktem inwestycyjnym

Obsługa informacyjna projektów

W ramach kompleksowej obsługi projektów realizujemy również usługi informacyjno-marketingowe.

Zakres działań obejmuje m.in.:

 • doradztwo marketingowe (również kryzysowe)
 • organizację spotkań biznesowych,
 • organizację konferencji i seminariów,
 • kampanie wizerunkowe,
 • działania PR,
 • tworzenie i prowadzenie całościowej komunikacji w social media,
 • planowanie, zakup oraz monitoring mediów."

Wspomagamy Klientów w wielu obszarach związanych z szeroko pojętą infrastrukturą i przemysłem. Pomagamy pozyskać fundusze europejskie Wspieramy przewoźników, zarządców infrastruktury, właścicieli lub użytkowników bocznic, producentów urządzeń i/lub taboru Wspieramy podmioty działające w branży transportu publicznego, jednostki samorządu terytorialnego etc.

Infracd

Doradztwo związane
z efektywnością energetyczną


Nowoczesne oświetlenie jest gwarancją bezpieczeństwa i oszczędności kosztów. Inteligentne oświetlenie pozwala na ograniczenie ilości światła padającego na zewnętrze obszaru docelowego i pozwala na pełne równomierne rozłożenie światła na danym terenie lub obiekcie. 

Realizacja projektu w zakresie efektywności energetycznej oświetlenia ma przynieść naszym klientom wymierne korzyści w postaci: 

 • ograniczenia kosztów usług
 • oszczędności energii do 80%
 • wysokiej jakości światła i widoczności
 • funkcjonalności
 • bardzo dużej trwałość
 • korzystnej formuły finansowanie inwestycji

Do realizacji projektu podchodzimy etapowo, tak aby realizacja każdego kolejnego etapu miała swoje uzasadnienie w wynikach i konkluzjach płynących z etapu bezpośrednio poprzedzającego. Takie podejście gwarantuje pełniejszą kontrolę ze strony klienta nad realizacją całości projektu oraz oszczędność czasu, zasobów i środków finansowych.

 W szczególności zakres naszych usług obejmuje:

 • Szczegółową inwentaryzację - zgromadzenie podstawowych informacji o obecnej infrastrukturze oświetlenia zewnętrznego dla wskazanych obiektów i terenów kolejowych
 • Projektowanie (dobór sprzętu) - wykonanie obliczeń fotometrycznych i dobór urządzenia dla danego obiektu/terenu kolejowego
 • Analizy przedrealizacyjne (efekty, finansowanie) - opracowanie optymalnej struktury realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem analizy efektów ekonomicznych oraz badaniem rynku potencjalnych partnerów oraz instytucji finansujących
 • Opracowanie dokumentacji projektowej/przetargowej - opracowanie dokumentacji przetargowej oraz wsparcie w zakresie wyboru Partnera/Wykonawcy projektu
 • Doradztwo dotyczące wyboru Partnera i/lub Wykonawcy - wsparcie w zakresie zapewnienia warunków finansowania dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia na określonych oczekiwanych zasadach.

Możliwe formy finansowania rozważane w trakcie analiz:

 • Środki własne,
 • Dofinansowanie unijne m.in. SOWA
 • Formuły ESCO/EPC z gwarancją oszczędności
 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne 
 • Finansowanie mieszane

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na każdym z wymienionych etapów lub dowolnie wybranym etapie, w zależności od stopnia zaawansowania realizacji Państwa projektu.

Doradztwo w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Oferowany przez Nas zakres usług jest efektem wniosków płynących z wieloletniej praktyki doradczej oraz analiz najczęstszych błędów popełnianych przez podmioty publiczne decydujące się na realizację przedsięwzięć w formule PPP i ma na celu:

 • Przeprowadzenie wstępnych analiz przedrealizacyjnych,
 • Zdefiniowanie celów oraz wstępnego zakresu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • Wskazanie najbardziej optymalnego sposobu realizacji przedsięwzięcia,
 • Badanie rynku potencjalnych inwestorów,
 • Dokonanie wstępnej strukturyzacji przedsięwzięcia

Realizacja projektu z doradcą zewnętrznym, takim jak My ma na celu zwiększenie szans powodzenia Państwa projektu. Za tego typu podejściem przemawiają statystyki rezultatów postępowań na wybór partnera prywatnego (lata 2009 – IV.2016).

Z udziałem doradcy Infra

Podpisane umowy

56%

Unieważnione

20%

Procedury w toku

24%

Bez udziału doradcy Infra

Podpisane umowy

11%

Unieważnione

72%

Procedury w toku

17%

Swoją ofertę kierujemy gównie do Klientów samorządowych, tj. samorządów gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich, Jednostek Organizacyjnych oraz Jednostek Administracji Rządowej poszukujących możliwości finansowania swoich zadań publicznych, jak również podmiotów prywatnych zainteresowanych udziałem w projekcie PPP.

Świadczymy usługi podzielone na 2 fazy, obejmujące:

01

Faza 1
Analiza możliwości i zasadności realizacji przedsięwzięcia

 • Przeprowadzenie testu zasadności i możliwości realizacji Projektu, polegającego na analizie czynników, które przesądzają o szczególnej przydatności formuły PPP,
 • Określenie wstępnych założeń prawnych, rynkowych, finansowych, organizacyjnych i technicznych Projektu oraz ram współpracy z partnerem prywatnym,
 • Przedstawienie Zamawiającemu optymalnego modelu realizacji Projektu, uwzględniającego identyfikację, ocenę i wstępny podział ryzyk, podział zadań pomiędzy partnera publicznego i prywatnego, mechanizm wynagradzania i zaangażowanie finansowe partnerów
02

Faza 2
Wsparcie na etapie realizacji przedsięwzięcia

 • Przygotowanie i przedłożenie kompletnej dokumentacji na wybór partnera prywatnego
 • Wsparcie Zamawiającego na etapie oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożonych przez potencjalnych partnerów prywatnych
 • Wsparcie Zamawiającego podczas negocjacji/dialogu z potencjalnymi partnerami prywatnymi w zakresie aspektów prawnych, finansowych, podatkowych i organizacyjnych
 • Sporządzenie wstępnego projektu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i dokonywanie jego zmian/aktualizacji w toku przeprowadzonych negocjacji/dialogu
 • Wsparcie Zamawiającego w udzielaniu odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane do SIWZ przez Wykonawców
 • Wsparcie Zamawiającego w dokonaniu oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty

Nasze atuty

Realizując projekty tworzymy i bierzemy udział w pracach wspólnych zespołów projektowych, pełnimy rolę partnera biznesowego dla swoich Klientów. Do dyspozycji Klienta stawiamy nie tylko bogaty warsztat, doświadczenie i wiedzę, ale także osobiste kontakty. Skupiamy się na skutecznym kolegialnym rozwiązywaniu problemów biznesowych i transferze wiedzy do klienta. W naszych raportach, analizach, nie tylko tworzymy listy rekomendacji, określając co i kiedy należy zrobić, aby poprawić „stan obecny”, ale przede wszystkim w ścisłej kooperacji z Klientem wdrażamy niezbędne zmiany, biorąc na siebie odpowiedzialność za skuteczność zaproponowanych rozwiązań.

Takie pojmowanie partnerstwa pozwala nam na realne wspieranie budowania i rozwoju infrastruktury w Polsce oraz projektów, w które się angażujemy.

Profesjonalizm

Realizujemy projekty i zlecenia gwarantujące naszym Klientom osiąganie zakładanych przez nich celów biznesowych. Podejmujemy się ambitnych wyzwań i wspieramy naszych Klientów w ich rozwoju, dokonywaniu przełomowych zmian, ograniczając przy tym koszty i ryzyka. Utrzymujemy wysokie standardy jakości naszych usług, umacniamy konkurencyjność oraz ich rozpoznawalność.

Doświadczenie

Jesteśmy zespołem ekspertów dziedzinowych i menedżerów z wieloletnim doświadczeniem w wiodących firmach na rynku polskim i międzynarodowym. Opracowujemy analizy rynkowe i branżowe, doradzamy firmom i JST w kwestiach infrastruktury, energetyki i transportu oraz w zakresie usprawnień działalności operacyjnej.

Skuteczność

Rozpoznawalność i uznanie w branży naszych ekspertów świadczy o ich profesjonalizmie oraz sukcesie zrealizowanych przez nich projektów. Oferowane przez NAS usługi nastawione są na osiąganie przez naszych klientów wymiernych rezultatów rynkowych i finansowych. Od samego początku w relacji z klientem cechuje nas skuteczność wypracowywanych koncepcji i podejmowanych działań.

Interdyscyplinarność

Świadczymy usługi o charakterze przekrojowym z pograniczna branż, w których działamy. Łączymy i przenikamy światy, ekonomii, innowacji i technologii, metod optymalizacji procesów i zarządzania złożonymi projektami.

Zespół

Janusz ZubrzyckiPrezes Zarządu
Anna ŻyłkaPartner Zarządzający
Tomasz PałaszewskiPartner
Damian KosińskiAnalityk
Piotr RydzyńskiAnalityk
Marek SchabekAnalityk
Paweł RydzyńskiProject Manager
Rafał FabiszewskiProject Manager
Monika GrzelakProject Manager
Ewa PelińskaKierownik Biura

Kariera - aktualnie poszukujemy

Sprawdź nasze oferty

Młodszy specjalista
Analityk

Kontakt

Zapraszamy do skorzystania z poniższego formularza lub kontaktu telefonicznego. Chętnie odpowiemy na pytania.

tel.: 22 400 71 49
e-mail: biuro@infracd.pl

Infra - Centrum Doradztwa sp. z o.o
ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa
Skwer Kardynała Wyszyńskiego 5/25, 01-015 Warszawa
KRS 0000629382, NIP 5213742840, REGON 365034565.