Eksperci Infra - Centrum Doradztwa od ponad 10 lat świadczą usługi dla rynku kolejowego i transportu publicznego.

Przez 4 lata działalności wykonaliśmy ponad 100 projektów wspierających polską kolej, żeglugę śródlądową oraz transport w JST.

Jesteśmy liderem na rynku w zakresie opracowywania infrastrukturalnych studiów wykonalności dla zarządców kolejowych, terminali intermodalnych i portów śródlądowych.

Pozyskaliśmy dla naszych klientów najwięcej środków pomocowych na rozwój projektów intermodalnych.

Prowadziliśmy audyty producentów i dostawców taboru kolejowego.

Stworzyliśmy strategie dla największych firm z branży kolejowej.

Opracowaliśmy programy rozwoju, funkcjonalno-użytkowe oraz dokumentację projektową.

Prowadziliśmy konsultacje społeczne, wykonywaliśmy badania ruchu, parkingowe, prognozy potoków pasażerskich i analizy popytu dla naszych klientów.

Stworzyliśmy studium wykonalności dla pionierskiego projektu wspólnego biletu dla różnych rodzajów transportu na terenie całego województwa.

Misja

Jesteśmy polską firmą doradczą, która pomaga rodzimym podmiotom w osiąganiu ich aspiracji biznesowych i budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Wierzymy, w „gospodarkę opartą na wiedzy” oraz, że pozwoli ona osiągać nasze wspólne cele. Zachęcamy do elastyczności i innowacji.

InfraCD

Wizja

Pragniemy stać się liderem i partnerem pierwszego wyboru w zakresie dostarczania najwyższej jakości usług doradczych na każdym etapie realizacji inwestycji transportowej, energetycznej lub infrastrukturalnej.

InfraCD

Branże w których działamy

Infrastruktura i transport


Branża infrastrukturalna i transportowa ma ogromne znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki ze względu na determinowanie wzrostu gospodarczego oraz tworzenie miejsc pracy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z roku 2017, branża transportowa w Polsce zatrudnia 591,8 tysiąca osób. Udział transportu w PKB wynosi ok. 6%*. Efektywność i sprawność transportu ma ogromny wpływ na działanie przedsiębiorstw w Polsce, a zatem na całą gospodarkę.

Oferowane przez nas w obszarze infrastruktury i transportu usługi adresowane są do podmiotów operujących na rynku:

 • kolejowym
 • drogowym
 • transportu publicznego

* Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2017 rok

Energetyka i surowce


Bezpieczeństwo energetyczne jest kwestią strategiczną dla każdego państwa. Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej jest gospodarczym krwiobiegiem, który, obok systemu transportowego, warunkuje sprawne funkcjonowanie gospodarki.

Polski sektor elektroenergetyczny będzie potrzebował w nieodległej przyszłości bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych. Jest to naturalna konsekwencja procesu starzenia się istniejących elektrowni i instalacji przesyłowych. Blisko 40% bloków energetycznych w Polsce ma ponad 40 lat, a ponad 15%, starszych niż 50 lat, kwalifikuje się do natychmiastowego wyłączenia. Inwestycje w tej branży są też motywowane przepisami unijnymi, a zwłaszcza koniecznością zmniejszenia emisji pyłów, tlenków azotu oraz dwutlenku węgla. Obowiązek spełnienia wymogów związanych z redukcją zanieczyszczeń może być przyczyną wyłączeń bloków energetycznych wykorzystujących wysokoemisyjny węgiel.

Zakres oferowanych przez nas usług w zagadnieniach energetycznych adresowany jest do podmiotów operujących na rynku:

•  energii elektrycznej;   • ciepła;   • paliw;

W segmentach obejmujących:

•  dystrybucję (sieci przesyłowe);   • wytwarzanie;   • sprzedaż;

Nasze usługi

Doradztwo w ramach cyklu życia projektu infrastrukturalnego

Nasze usługi związane z zarządzaniem cyklem życia projektu infrastrukturalnego zorientowane są na optymalne definiowanie etapów/zadań inwestycyjnych, wykorzystanie adekwatnych koncepcji zarządzania projektem oraz zastosowanie odpowiednich technik/narzędzi, celem spełnienia oczekiwań finansującego/klienta.

Zakres usług zgodnie z cyklem życia projektu obejmuje m.in.:

 • opracowywanie założeń do strategii oraz pełnych strategii;
 • analizy branżowe i rynkowe;
 • analiza inwestycji na wstępnych etapach rozwoju;
 • opracowywanie studiów wykonalności;
 • pozyskiwanie środków na finansowanie projektów – przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (fundusze UE, fundusze Krajowe, Międzynarodowe Instytucje Finansowe);
 • opracowywanie modeli ruchu oraz analiz marketingowych;
 • opracowywanie PFU/SIWZ;
 • opracowywanie kompletnych materiałów przetargowych w postępowaniach publicznych;
 • projektowanie (projekty drogowe/kolejowe);
 • zarządzenie kontraktem inwestycyjnym.

Wspomagamy klientów w wielu obszarach związanych z szeroko pojętą infrastrukturą i przemysłem. Pomagamy pozyskać fundusze europejskie. Wspieramy przewoźników, zarządców infrastruktury, właścicieli lub użytkowników bocznic, producentów urządzeń i/lub taboru. Wspieramy podmioty działające w branży transportu publicznego oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Infracd

Nasze atuty

Realizując projekty, tworzymy i bierzemy udział w pracach wspólnych zespołów projektowych oraz pełnimy rolę partnera biznesowego dla swoich klientów. Do dyspozycji klienta stawiamy nie tylko bogaty warsztat narzędzi, doświadczenie i wiedzę naszych ekspertów, ale także kontakty osobiste. Skupiamy się na skutecznym, kolegialnym rozwiązywaniu problemów biznesowych i transferze wiedzy do klienta. W naszych raportach, analizach, nie tylko tworzymy listy rekomendacji, określając co, kiedy i w jaki sposób należy zrobić, aby poprawić „stan obecny”, ale przede wszystkim, w ścisłej kooperacji z klientem, wdrażamy niezbędne zmiany, biorąc na siebie odpowiedzialność za skuteczność zaproponowanych rozwiązań.

Takie pojmowanie partnerstwa pozwala nam na realne wspieranie budowy i rozwoju infrastruktury w Polsce oraz realizacji wszystkich projektów, w które się angażujemy.

Profesjonalizm

Realizujemy projekty i zlecenia gwarantujące naszym klientom osiąganie zakładanych przez nich celów biznesowych. Podejmujemy się ambitnych wyzwań i wspieramy naszych klientów w rozwoju i dokonywaniu przełomowych zmian, minimalizując koszty i ryzyka. Utrzymujemy wysokie standardy jakości naszych usług, poprawiamy ich konkurencyjność oraz rozpoznawalność

Doświadczenie

Jesteśmy zespołem ekspertów i menedżerów z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w wiodących przedsiębiorstwach na rynku polskim i międzynarodowym. Opracowujemy analizy rynkowe i branżowe, doradzamy firmom i JST w branżach infrastruktury, energetyki i transportu oraz w zakresie optymalizacji działalności operacyjnej

Skuteczność

Rozpoznawalność naszych ekspertów i uznanie, które zyskali w branży, świadczy o profesjonalizmie oraz sukcesie zrealizowanych przez nich projektów. Oferowane przez nas usługi nastawione są na osiąganie przez naszych klientów wymiernych rezultatów rynkowych i finansowych. W relacji z klientem, cechuje nas elastyczność, która skutkuje skutecznością wypracowywanych koncepcji i podejmowanych działań

Interdyscyplinarność

Świadczymy usługi o charakterze przekrojowym z pograniczna branż, w których działamy. Łączymy i przenikamy światy, ekonomii, innowacji i technologii, metod optymalizacji procesów i zarządzania złożonymi projektami.

Środki w ramach COVID-19

W związku z uruchomieniem „Tarczy antykryzysowej” przez Radę Ministrów alokowane zostaną środki pomocowe na instrumenty płynnościowe (pożyczki obrotowe i inwestycyjne, dotacje). Przekażemy Państwu szczegółowe informacje w tym zakresie.

Zespół

Janusz ZubrzyckiPrezes Zarządu
Anna ŻyłkaCzłonek Zarządu
Ewa WańszysKierownik Biura
Damian KosińskiAnalityk
Piotr RydzyńskiAnalityk
Marek SchabekAnalityk
Paweł RydzyńskiProject Manager
Rafał FabiszewskiProject Manager
Monika GrzelakProject Manager
Jacek ZarembaProject Manager

Kariera - aktualnie poszukujemy

Sprawdź nasze oferty

Młodszy specjalista
Analityk
Specjalista ds. zamówień publicznych

Kontakt

Zapraszamy do skorzystania z poniższego formularza lub kontaktu telefonicznego. Chętnie odpowiemy na pytania.

tel.: 22 400 71 49
e-mail: biuro@infracd.pl

Infra - Centrum Doradztwa sp. z o.o
ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa
Skwer Kardynała Wyszyńskiego 5/25, 01-015 Warszawa
KRS 0000629382, NIP 5213742840, REGON 365034565.

Członek Polskiej Izby Producentów urządzeń
i usług na rzecz kolei.

Członek Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym: miejscowość , telefon , mail przez administratora danych firmy Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o. ul Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa, KRS 0000629382, w celu informacyjno – marketingowym. Podaję dane osobowe dobrowolnie. Oświadczam, że są one zgodne z prawdą oraz, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.