Eksperci Infra - Centrum Doradztwa od ponad 10 lat świadczą usługi dla rynku kolejowego i transportu publicznego.

Przez 5 lat działalności wykonaliśmy ponad 100 projektów wspierających polską kolej, żeglugę śródlądową oraz transport w JST.

Jesteśmy liderem na rynku w zakresie opracowywania infrastrukturalnych studiów wykonalności dla zarządców kolejowych, terminali intermodalnych i portów śródlądowych.

Pozyskaliśmy dla naszych klientów najwięcej środków pomocowych na rozwój projektów intermodalnych.

Prowadziliśmy audyty producentów i dostawców taboru kolejowego.

Stworzyliśmy strategie dla największych firm z branży kolejowej.

Opracowaliśmy programy rozwoju, funkcjonalno-użytkowe oraz dokumentację projektową.

Prowadziliśmy konsultacje społeczne, wykonywaliśmy badania ruchu, parkingowe, prognozy potoków pasażerskich i analizy popytu dla naszych klientów.

Stworzyliśmy studium wykonalności dla pionierskiego projektu wspólnego biletu dla różnych rodzajów transportu na terenie całego województwa.

Misja

Jesteśmy polską firmą doradczą, która pomaga rodzimym podmiotom w osiąganiu ich aspiracji biznesowych i budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Wierzymy, w „gospodarkę opartą na wiedzy” oraz, że pozwoli ona osiągać nasze wspólne cele. Zachęcamy do elastyczności i innowacji.

InfraCD

Wizja

Pragniemy stać się liderem i partnerem pierwszego wyboru w zakresie dostarczania najwyższej jakości usług doradczych na każdym etapie realizacji inwestycji transportowej, energetycznej lub infrastrukturalnej.

InfraCD

Branże w których działamy

Infrastruktura i transport


Branża infrastrukturalna i transportowa ma ogromne znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki ze względu na determinowanie wzrostu gospodarczego oraz tworzenie miejsc pracy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z roku 2017, branża transportowa w Polsce zatrudnia 591,8 tysiąca osób. Udział transportu w PKB wynosi ok. 6%*. Efektywność i sprawność transportu ma ogromny wpływ na działanie przedsiębiorstw w Polsce, a zatem na całą gospodarkę.

Oferowane przez nas w obszarze infrastruktury i transportu usługi adresowane są do podmiotów operujących na rynku:

 • kolejowym
 • drogowym
 • transportu publicznego

* Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2017 rok

Energetyka i surowce


Bezpieczeństwo energetyczne jest kwestią strategiczną dla każdego państwa. Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej jest gospodarczym krwiobiegiem, który, obok systemu transportowego, warunkuje sprawne funkcjonowanie gospodarki.

Polski sektor elektroenergetyczny będzie potrzebował w nieodległej przyszłości bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych. Jest to naturalna konsekwencja procesu starzenia się istniejących elektrowni i instalacji przesyłowych. Blisko 40% bloków energetycznych w Polsce ma ponad 40 lat, a ponad 15%, starszych niż 50 lat, kwalifikuje się do natychmiastowego wyłączenia. Inwestycje w tej branży są też motywowane przepisami unijnymi, a zwłaszcza koniecznością zmniejszenia emisji pyłów, tlenków azotu oraz dwutlenku węgla. Obowiązek spełnienia wymogów związanych z redukcją zanieczyszczeń może być przyczyną wyłączeń bloków energetycznych wykorzystujących wysokoemisyjny węgiel.

Zakres oferowanych przez nas usług w zagadnieniach energetycznych adresowany jest do podmiotów operujących na rynku:

•  energii elektrycznej;   • ciepła;   • paliw;

W segmentach obejmujących:

•  dystrybucję (sieci przesyłowe);   • wytwarzanie;   • sprzedaż;

Nasze usługi

Doradztwo w ramach cyklu życia projektu infrastrukturalnego

Nasze usługi związane z zarządzaniem cyklem życia projektu infrastrukturalnego zorientowane są na optymalne definiowanie etapów/zadań inwestycyjnych, wykorzystanie adekwatnych koncepcji zarządzania projektem oraz zastosowanie odpowiednich technik/narzędzi, celem spełnienia oczekiwań finansującego/klienta.

Zakres usług zgodnie z cyklem życia projektu obejmuje m.in.:

 • opracowywanie założeń do strategii oraz pełnych strategii;
 • analizy branżowe i rynkowe;
 • analiza inwestycji na wstępnych etapach rozwoju;
 • opracowywanie studiów wykonalności;
 • pozyskiwanie środków na finansowanie projektów – przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (fundusze UE, fundusze Krajowe, Międzynarodowe Instytucje Finansowe);
 • opracowywanie modeli ruchu oraz analiz marketingowych;
 • opracowywanie PFU/SIWZ;
 • opracowywanie kompletnych materiałów przetargowych w postępowaniach publicznych;
 • projektowanie (projekty drogowe/kolejowe);
 • zarządzenie kontraktem inwestycyjnym.

Wspomagamy klientów w wielu obszarach związanych z szeroko pojętą infrastrukturą i przemysłem. Pomagamy pozyskać fundusze europejskie. Wspieramy przewoźników, zarządców infrastruktury, właścicieli lub użytkowników bocznic, producentów urządzeń i/lub taboru. Wspieramy podmioty działające w branży transportu publicznego oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Infracd

Nasze atuty

Realizując projekty, tworzymy i bierzemy udział w pracach wspólnych zespołów projektowych oraz pełnimy rolę partnera biznesowego dla swoich klientów. Do dyspozycji klienta stawiamy nie tylko bogaty warsztat narzędzi, doświadczenie i wiedzę naszych ekspertów, ale także kontakty osobiste. Skupiamy się na skutecznym, kolegialnym rozwiązywaniu problemów biznesowych i transferze wiedzy do klienta. W naszych raportach, analizach, nie tylko tworzymy listy rekomendacji, określając co, kiedy i w jaki sposób należy zrobić, aby poprawić „stan obecny”, ale przede wszystkim, w ścisłej kooperacji z klientem, wdrażamy niezbędne zmiany, biorąc na siebie odpowiedzialność za skuteczność zaproponowanych rozwiązań.

Takie pojmowanie partnerstwa pozwala nam na realne wspieranie budowy i rozwoju infrastruktury w Polsce oraz realizacji wszystkich projektów, w które się angażujemy.

Profesjonalizm

Realizujemy projekty i zlecenia gwarantujące naszym klientom osiąganie zakładanych przez nich celów biznesowych. Podejmujemy się ambitnych wyzwań i wspieramy naszych klientów w rozwoju i dokonywaniu przełomowych zmian, minimalizując koszty i ryzyka. Utrzymujemy wysokie standardy jakości naszych usług, poprawiamy ich konkurencyjność oraz rozpoznawalność

Doświadczenie

Jesteśmy zespołem ekspertów i menedżerów z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w wiodących przedsiębiorstwach na rynku polskim i międzynarodowym. Opracowujemy analizy rynkowe i branżowe, doradzamy firmom i JST w branżach infrastruktury, energetyki i transportu oraz w zakresie optymalizacji działalności operacyjnej

Skuteczność

Rozpoznawalność naszych ekspertów i uznanie, które zyskali w branży, świadczy o profesjonalizmie oraz sukcesie zrealizowanych przez nich projektów. Oferowane przez nas usługi nastawione są na osiąganie przez naszych klientów wymiernych rezultatów rynkowych i finansowych. W relacji z klientem, cechuje nas elastyczność, która skutkuje skutecznością wypracowywanych koncepcji i podejmowanych działań

Interdyscyplinarność

Świadczymy usługi o charakterze przekrojowym z pograniczna branż, w których działamy. Łączymy i przenikamy światy, ekonomii, innowacji i technologii, metod optymalizacji procesów i zarządzania złożonymi projektami.

Kariera - aktualnie poszukujemy

Sprawdź nasze oferty

Analityk
Project Manager

Kontakt

Zapraszamy do skorzystania z poniższego formularza lub kontaktu telefonicznego. Chętnie odpowiemy na pytania.

tel.: 22 438 62 12
e-mail: biuro@infracd.pl

Infra - Centrum Doradztwa sp. z o.o
ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa
KRS 0000629382, NIP 5213742840, REGON 365034565.

Członek Polskiej Izby Producentów urządzeń
i usług na rzecz kolei.

Pomorski System Usług Doradczych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym: miejscowość , telefon , mail przez administratora danych firmy Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o. ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa, KRS 0000629382, w celu informacyjno – marketingowym. Podaję dane osobowe dobrowolnie. Oświadczam, że są one zgodne z prawdą oraz, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.